Click to listen highlighted text!
 2016-yil 4-kvartal statistik va tahliliy axborotlar (630kb, PDF)
2016 йил январь-декабрьойларида чакана товар айланмаси 3321858,9 млн. сўмни ташкил этди ва ўтганйилнинг шу даврига нисбатан 112,6 фоизга ўсди.
Хўжалик юритувчи субъектларнинг мулкчилик шаклларибўйича чакана товар айланмаси қуйидагича ифодаланади: 

 2016-yil 4-kvartal statistik va tahliliy axborotlar (630kb, PDF)
Yuk tashish. 2016 yil yanvar-dekabr oylarida barcha transport turlari tomonidan 57,4 mln. tonna yuk tashilgan bo‘lib, bu o‘tgan yilning shu davriga nisbatan  9,2 foizga ko‘p.
Yuk aylanmasi barcha transport turlari tomonidan 1446,5 mln.tn-km. ni tashkil qildi va 7,6 foizga ko‘paydi.
Yuk tashish va yuk aylanmasi transport turlari bo‘yicha quyidagicha ifodalanadi:


 2016-yil 4-kvartal statistik va tahliliy axborotlar (630kb, PDF)
2016 yil yanvar-dekabr oylarida viloyatning asosiy kapitalini ko‘paytirishga 1451,4 mlrd. so‘m miqdorida investitsiyalar kiritildi va o‘tgan yilning shu davriga nisbatan o‘sish sur’ati 98,5 foizni tashkil qildi.
Moliyalashtirish manbalari bo‘yicha asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalarning taqsimlanishi quyida keltirilgan: 


 2016-yil 4-kvartal statistik va tahliliy axborotlar (630kb, PDF)
2016 yilning yanvar-dekabrida ishlab chikarilgan (ko‘rsatilgan xizmatlar) umumiy hajmi 3034,0 mlrd. so‘mni yoki 2015 yilning shu davriga nisbatan 
108,6 foizni, shu jumladan, dehqonchilik va chorvachilik, ovchilik va bu sohalarda ko‘rsatilgan xizmatlar hajmi 40,0 mlrd. so‘mni (108,6 foiz), o‘rmonchilik xo‘jaliklarida 5,1 mlrd. so‘mni (101,9 foiz), baliqchilik xo‘jaliklarida 38,4 mlrd. so‘mni (120,5 foiz) tashkil qildi.


 2016-yil 4-kvartal statistik va tahliliy axborotlar (630kb, PDF)
2016 yil yanvar-dekabrda sanoat mahsuloti hajmi 2791,3 mlrd. so‘mni yoki o‘tgan yilning shu davriga nisbatan o‘sish sur’ati 94,7 foizni tashkil etdi.
Hisobot davrida 1698,7 mlrd. so‘mlik iste’mol tovarlari ishlab chiqarilib, 2015 yil yanvar-dekabrga nisbatan 96,6 foizni tashkil etdi. Jumladan, 730,7 mlrd. so‘mlik oziq-ovqat mahsulotlari, aroq-vino mahsulotlari va pivo, 968,0 mlrd. so‘mlik nooziq-ovqat mollari (2015 yil yanvar-dekabrga nisbatan mos ravishda 105,1 foiz va 90,7 foiz) ishlab 


 2016-yil 4-kvartal statistik va tahliliy axborotlar (630kb, PDF)
2016 yilning yanvar-dekabrda tashqi savdo aylanmasi 264,9 mln. AQShdollarini, jumladan 157,8 mln. AQSh dollarini - eksport operatsiyalari, 127,9mln. AQSh dollarini - import operatsiyalari tashkil etdi. Tashqi savdoaylanmasining saldosi 26,5 mln. AQSh dollarini tashkil qildi.


 2016-yil 4-kvartal statistik va tahliliy axborotlar (630kb, PDF)
2017 yilning 1 yanvar holatiga ro‘yxatga olingan jami kichik tadbirkorlik  (biznes) sub’ektlarining soni 10819 tani tashkil qildi.
2016 yil yanvar-dekabrda yalpi hududiy mahsulotning 74,2 foizi (2015 yil yanvar-dekabrda 74,1 foiz) kichik biznes sub’ektlari tomonidan ishlab chiqarildi.
2016 yilning yanvar-dekabrda kichik tadbirkorlik (biznes) sub’ektlari tomonidan:
 - 589,5 ming nafar kishining bandligi ta’minlandi (jami iqtisodiyotda band bo‘lganlarning 82,6 foizi), shu jumladan band bo‘lganlarning 459,8 ming nafari yakka tartibdagi tadbirkor, 129,7 ming nafari kichik korxona va mikrofirmalar hissasiga to‘g‘ri keldi; 

 2016-yil 4-kvartal statistik va tahliliy axborotlar (630kb, PDF)
Korxonalar va tashkilotlarning yagona davlat registri ma’lumotlariga ko‘ra, 2017 yilning 1 yanvar holatiga ro‘yxatga olingan yuridik shaxslar soni (fermer va dehqon xo‘jaliklarisiz) 13867 taga etdi, shundan faoliyat ko‘rsatayotganlar soni 13342 tani yoki jami ro‘yxatga olingan yuridik shaxslarning 96,2 foizini tashkil qildi.
Ro‘yxatga olingan korxonalar va tashkilotlarning asosiy qismi savdo (jami ro‘yxatga olingan yuridik shaxslarning 23,8 foizi), sanoat (14,8 foizi), qurilish (10,2 foizi), qishloq, o‘rmon va baliq xo‘jaligi (7,5 foizi) sohalariga to‘g‘ri keladi.


Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, 2016 yil yanvar-dekabrda ishlab chiqarilgan yalpi hududiy mahsulotning (YAHM) hajmi 7093,8 mlrd. so‘mni tashkil etdi va 
2015 yilning yanvar-dekabrga nisbatan o‘sish sur’ati 6,4 foizga teng bo‘ldi.
2016 yil yanvar-dekabr oylarida YaHM deflyator indeksi 106,4 foizni tashkil qildi.
 Yanvar-dekabr oylarida viloyat yalpi hududiy mahsulotining iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha tarkibi quyidagicha ifodalanadi: 

 2016-yil 4-kvartal statistik va tahliliy axborotlar (630kb, PDF)


Mlrd. so‘m

2015 yil 
yanvar-dekabrga nisbatan foiz hisobida
Yalpi hududiy mahsulot

7093,8

106,4