Click to listen highlighted text!

Yalpi hududiy mahsulot ishlab chiqarish

 Yalpi hududiy mahsulot ishlab chiqarish

Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, 2016 yil yanvar-iyunda ishlab chiqarilgan yalpi hududiy mahsulotning (YaHM) hajmi 2716,3 mlrd. so‘mni tashkil etdi va 
2015 yilning yanvar-iyunga nisbatan o‘sish sur’ati 3,2 foizga teng bo‘ldi.

2016 yil yanvar-iyun oylarida YaHM deflyator indeksi 107,1 foizni tashkil qildi.

Yanvar-iyun oylarida viloyat yalpi hududiy mahsulotining iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha tarkibi quyidagicha ifodalanadi:

 
 

mlrd.so‘m

2015 yil 
yanvar-iyunga 
nisbatan foiz 
hisobida

 

2015 yil

2016 yil

I. Yalpi hududiy mahsulotjami

2445,8

2716,3

103,7

shu jumladan:
Tarmoqlarning yalpi qo‘shilgan qiymati

2296,5

2574,7

103,9

Mahsulotlarga sof soliqlar

149,4

141,6

99,9

II. Tarmoqlarning yalpi qo‘shilgan qiymati

2296,5

2574,7

103,9

Qishloq, o‘rmon va baliq xo‘jaligi

370,3

410,4

107,1

Sanoat (qurilishni qo‘shgan holda)

646,8

663,8

92,4

sanoat

419,4

391,5

79,0

qurilish

227,4

272,3

117,2

Xizmatlar

1279,3

1500,5

108,8

savdo, yashash va ovqatlanish bo‘yicha xizmatlar

202,8

237,7

108,9

tashish va saqlash,
axborot va aloqa xizmatlari

315,0

360,8

108,2

 
boshqa xizmatlari

761,6

902,0

109,0

 
Yanvar-iyunda yalpi hududiy mahsulotning tarmoqlar tarkibi (foizda):

 

Joriy yilning yanvar-iyun oylarida viloyatning yalpi hududiy mahsulotining o‘sish sur’atiga asosiy ta’siri savdo, yashash va ovqatlanish bo‘yicha xizmatlar (108,9%), qurilish (117,2%) va qishloq, o‘rmon va baliq xo‘jaligi (107,1%) tarmoqlaridagi yalpi qo‘shilgan qiymat hissasiga to‘g‘ri kelmoqda.

YaHM ishlab chiqarish umumiy hajmining 61,7 foizi kichik tadbirkorlik (biznes) hissasiga to‘g‘ri keldi va bu ko‘rsatkich 2015 yil yanvar-iyunga nisbatan 
0,4 foizli bandga oshdi.

2016 yil yanvar-iyunda yalpi hududiy mahsulot hajmida xizmatlar ulushi 
58,3 foiz (2015 yil yanvar-iyunda 55,7 foiz)ni tashkil qildi.

Добавить комментарий

Оставить комментарий