Click to listen highlighted text!

Yalpi hududiy mahsulot ishlab chiqarish

Yalpi hududiy mahsulot ishlab chiqarish

 
Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, 2016 yil yanvar-martida ishlab chiqarilgan yalpi hududiy mahsulotning (YaHM) hajmi 1144,3 mlrd. so‘mni tashkil etdi va 2015 yilning yanvar-martiga nisbatan o‘sish sur’ati 1,2 foizga teng bo‘ldi. 2016 yil yanvar-mart oylarida YaHM deflyator indeksi 108,4 foizni tashkil qildi. Yanvar-mart oylarida viloyat yalpi hududiy mahsulotining iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha tarkibi quyidagicha ifodalanadi:
 2016-yil 1-kvartal statistik va tahliliy axborotlar (593 kb) 

 

mlrd.so‘m

2015 yil 
yanvar-martga 
nisbatan foiz 
hisobida

 

2015 yil

2016 yil

IYalpi hududiy mahsulotjami

1029,6

1144,3

101,2

shu jumladan:
Tarmoqlarning yalpi qo‘shilgan qiymati

968,8

1064,3

101,4

Mahsulotlarga sof soliqlar

60,8

80,1

97,5

IITarmoqlarning yalpi qo‘shilgan qiymati

968,8

1064,3

101,4

Qishloq, o‘rmon va baliq xo‘jaligi

85,8

95,0

106,6

Sanoat (qurilishni qo‘shgan holda)

300,8

296,0

89,4

sanoat

200,4

184,1

80,0

qurilish

100,4

112,0

108,3

Xizmatlar

582,1

673,3

106,9

savdo, yashash va ovqatlanish bo‘yicha xizmatlar

89,3

104,1

106,9

tashish va saqlash,
axborot va aloqa xizmatlari

148,4

163,7

106,0

 
boshqa xizmatlari

344,5

405,4

107,2

 
 
Joriy yilning yanvar-mart oylarida viloyatning yalpi hududiy mahsulotining o‘sish sur’atiga asosiy ta’siri savdo, yashash va ovqatlanish bo‘yicha xizmatlar (106,9%), qurilish (108,3%) va qishloq, o‘rmon va baliq xo‘jaligi (106,6%) tarmoqlaridagi yalpi qo‘shilgan qiymat hissasiga to‘g‘ri kelmoqda.
YaHM ishlab chiqarish umumiy hajmining 61,0 foizi kichik tadbirkorlik (biznes) hissasiga to‘g‘ri keldi va bu ko‘rsatkich 2015 yil yanvar-martga nisbatan 0,8 foizli bandga oshdi. 2016 yil yanvar-martda yalpi hududiy mahsulot hajmida xizmatlar ulushi 
63,3 foiz (2015 yil yanvar-martda 60,1,0 foiz)ni tashkil qildi.

Добавить комментарий

Оставить комментарий