Click to listen highlighted text!

Korxonalar va tashkilotlar faoliyatining umumiy ta’rifi

 Korxonalar va tashkilotlar faoliyatining umumiy ta’rifi


 2016-yil 4-kvartal statistik va tahliliy axborotlar (630kb, PDF)
Korxonalar va tashkilotlarning yagona davlat registri ma’lumotlariga ko‘ra, 2017 yilning 1 yanvar holatiga ro‘yxatga olingan yuridik shaxslar soni (fermer va dehqon xo‘jaliklarisiz) 13867 taga etdi, shundan faoliyat ko‘rsatayotganlar soni 13342 tani yoki jami ro‘yxatga olingan yuridik shaxslarning 96,2 foizini tashkil qildi.
Ro‘yxatga olingan korxonalar va tashkilotlarning asosiy qismi savdo (jami ro‘yxatga olingan yuridik shaxslarning 23,8 foizi), sanoat (14,8 foizi), qurilish (10,2 foizi), qishloq, o‘rmon va baliq xo‘jaligi (7,5 foizi) sohalariga to‘g‘ri keladi.
 2017 yilning 1 yanvar holatiga ro‘yxatga olingan va faoliyat ko‘rsatayotgan korxona va tashkilotlar iqtisodiyot tarmoqlari bo‘yicha quyidagicha taqsimlanadi: 


Ro‘yxatga 
olinganlar

Faoliyat 
ko‘rsatayotganlar


birlik

yakunga nisbatan foizda

birlik

yakunga nisbatan foizda

Jami

13867

100,0

13342

100,0

shu jumladan:qishloq, o‘rmon va baliq xo‘jaligi  

1038

7,5

985

7,4

sanoat

2054

14,8

2010

15,1

qurilish

1417

10,2

1374

10,3

savdo

3307

23,8

3184

23,9

tashish va saqlash

505

3,6

489

3,7

yashash va ovqatlanish bo‘yicha xizmatlar

720

5,2

696

5,2

axborot va aloqa

220

1,6

211

1,6

sog‘liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko‘rsatish

424

3,1

421

3,1

boshqa turdagi xizmatlar ko‘rsatish

4182

30,2

3972

29,7

Ro‘yxatga olingan korxonalar umumiy sonining 83,8 foizi nodavlat mulki shaklidagi korxonalar, shundan 31,5 foizi xususiy korxonalar, 0,3 foizi chet el sarmoyasi ishtirokidagi korxonalar, 0,2 foizi aktsiyadorlik jamiyatlari, 51,8 foizi boshqa korxonalar ulushiga to‘g‘ri keldi.
 Ro‘yxatga olingan xo‘jalik yurituvchi sub’ektlar-yuridik shaxslar mulkchilik shakllari bo‘yicha quyidagicha taqsimlanadi: 

2016 yil yanvar-dekabrda jami 1561 ta yangi korxona va tashkilotlar ro‘yxatga olingan (shundan kichik biznes sub’ektlari – 1506 ta). Ularning asosiy qismi  Xiva tumaniga (viloyat bo‘yicha ro‘yxatga olingan jami korxona va tashkilotlarning 29,7 foizi), Urganch shahri (23,6 foiz), Urganch (11,8 foiz), Xonqa (7,1 foiz) va Qo‘shko‘pir tumanlariga (6,0 foiz) to‘g‘ri keladi.
Iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha yangi ro‘yxatga olingan korxona 
va tashkilotlarning 29,8 foizi savdo, 22,1 foizi sanoat 
va 9,5 foizi qurilish bo‘yicha xizmatlar sohalariga to‘g‘ri keladi.
Hisobot davrida 1207 ta korxona va tashkilotlar faoliyati tugatilgan bo‘lib, ulardan 240 tasi (jami faoliyati tugatilganlarning 19,9 foizi) ixtiyoriy tugatilish tartibini qo‘llash orqali tugatilgan.
2016 yil yanvar-dekabrda iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha mahsulot ishlab chiqarishda hamda aholi bandligi bo‘yicha davlat va nodavlat sektorlarining
nisbati quyidagicha ifodalanadi:
Добавить комментарий

Оставить комментарий