Click to listen highlighted text!

Tovarlar va xizmatlar bozori

Tovarlar va xizmatlar bozori

 2015-yil 4-kvartal statistik va tahliliy axborotlar  (23 mb)


 
2015 yilning yanvar-dekabr oylarida chakana tovar aylanmasi  2 779 138,3 mln. so‘mni tashkil etdi va o‘tgan yilning shu davriga nisbatan nisba-tan 12,5 foizga  oshdi. 
Xo‘jalik yurituvchi sub’ektlarning mulkchilik shakllari bo‘yicha chakana tovar aylanmasi quyidagicha ifodalanadi:

 

Mln. so‘m

2014 yil 
yanvar-sentyabrga nisbatan foiz hisobida

Yakunga 
nisbatan foiz 
hisobida

 

 

 

 

Jami

2 779 138,3

112,5

100,0

Shu jumladan mulkchilik shakllari bo‘yicha:

 

 

 

Davlat mulki

183,4

113,4

0,01

Nodavlat mulki

2778954,8

112,5

99,99

 
Savdo korxonalarining chakana savdo aylanmasi hajmi joriy yilning yanvar-dekabr oylarida 1 144 044,5 mln. so‘mni tashkil qilib,  2014 yilning  yanvar-dekabr oylariga nisbatan 10,7 foizga oshgan. 
Dehqon bozorlari va norasmiy sektorning(buyum bozorlari va ixtisoslashti-rilgan bozorlar) tovar aylanmasi 2014 yilning yanvar-dekabr oylariga nisbatan 13,8 foizga oshdi va 1 635 093,8 mln. so‘mga etdi, uning tovar aylanmasi umumiy hajmidagi ulushi 58,8 foizni tashkil qildi.
2015 yil yanvar-dekabr oylarida chakana savdo aylanmasi tarkibi quyidagi-cha ifodalanadi:


 

 

mln. so‘m

2014 y. 
yanvar-dekabrga nisbatan foiz 
hisobida

Yakunga 
nisbatan foiz 
hisobida

 

 

 

 

Chakana tovar aylanmasi

2023480,9

113,2

100,0

shu jumladan:

 

 

 

savdo korxonalari

845512,8

114,2

41,8

Dehqon bozorlari va norasmiy sektor(buyum bozorlari va ixtisoslashtirilgan bozorlar)

1177968,1

112,4

58,2

 

Umumiy ovqatlanish sohasining tovar aylanmasi 33 016,1 mln. so‘mga etdi yoki 2014 yilning yanvar-dekabr oylariga nisbatan 121,4 foizni tashkil qildi. 
Aholiga ko‘rsatilgan pullik xizmatlar hajmi 1198305 mln.so‘mni, uning real o‘sishi esa 2014 yil yanvar-dekabr oylariga nisbatan 111,7 foizni tashkil qildi.  
Aholiga pullik xizmatlar ko‘rsatishning asosiy qismi rasmiy sektor tomonidan amalga oshirilib (52,8 foiz), bu sektorda xizmatlar hajmi amaldagi narxlarda 632226,4 mln. so‘mni, o‘sish sur’ati esa 108,9 foizni tashkil qildi.
Yakka tartibdagi tadbirkorlar tomonidan ko‘rsatilgan xizmatlar hajmi 566078,6 mln. so‘mni, pullik xizmatlar umumiy hajmidagi ulushi esa 47,2  foizni tashkil etdi. 
Nodavlat sektorida ko‘rsatilgan xizmatlarning ulushi 90,4 foiz bo‘lib 1083767,8 mln. so‘mni tashkil qildi yoki o‘tgan yilga nisbatan 111,8 foizga oshdi.
Xo‘jalik yurituvchi sub’ektlarning mulkchilik shakllari bo‘yicha aholiga ko‘rsatgan xizmatlar hajmi quyidagicha ifodalanadi:
 

Mln. so‘m

Yakunga 
nisbatan foiz 
hisobida

2014 yil 
yanvar-dekabr oylari yakunga nisbatan foiz hisobida

Jami

826372,5

100,0

111,5

Davlat mulki

79677,9

9,6

110,9

Nodavlat mulki

746694,7

90,4

102,2

shundan:

 

 

 

fuqarolarning xususiy mulki

382912,3

46,3

114,8

 
Pullik xizmatlar umumiy hajmida maishiy xizmatlar 9,5 foizni yoki 114220,6 mln. so‘mni tashkil qildi. Ularning real hajmi 2014 yil yanvar-dekabrga nisbatan 116,0 foizga oshdi. Maishiy xizmatlarning 90,3 foizi xususiy tadbir-korlar tomonidan amalga oshirilib, ushbu sektorning xizmatlar hajmi dastlabki baholanganda 103124,9 mln. so‘mni, o‘sish sur’ati esa 117,0 foizni tashkil qildi.
2015 yil yanvar-dekabr oylarida iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha xizmatlar hajmi 2603,4 mlrd. so‘mni tashkil qildi. 2014 yilning shu davriga nisbatan haqiqiy o‘sish 113,4 foizni tashkil etdi. 
2015 yil yanvar-dekabr oylari mobaynida xizmatlar ishlab chiqarish turlari bo‘yicha (haqiqiy baholarda) quyidagicha ifodalanadi:
  

Mln. so‘m

2014 yil 
yanvar-dekabriga nisbatan foiz 
hisobida

Yakunga 
nisbatan foiz 
hisobida

 

 

 

 

Jami xizmatlar

1828269,3

113,0

100

shu jumladan asosiy turlari bo‘yicha: 

Aloqa va axborotlashtirish xizmatlari (mobil aloka, "Internet” tarmog‘iga kirishni ta’minlash, televizion kabel aloqa, pochta va elektraloqa xizmatlarini qo‘shgan xolda)

135522,9

124,1

7,4

Kompyuter dasturlash xizmatlari (maslahat berish xizmatlarini qo‘shgan holda)

528,6

113,6

-

Moliyaviy xizmatlar (bank, sug‘urta xizmatlarini, moliyaviy lizingni qo‘shgan holda)

173415,3

122,1

9,5

Transport xizmatlari (logistika xizmatlarini qo‘shgan holda)

377023,7

110,1

20,6

Qurilish xizmatlari (binoni ta’mirlash va muhandislik jixozlarini montaj qilish xizmatlarini qo‘shgan holda)

158460,8

107,9

8,7

Texnologik dastgoxlarni ta’mirlash va texnik xizmat ko‘rsatish xizmatlari

4045,5

111,0

0,2

Qishloq xo‘jalik texnikalarini ta’mirlash va texnik xizmat qo‘rsatish xizmatlari

1109,5

124,8

0,1

Turistik xizmatlar (mehmonxona xizmatlarini qo‘shgan holda)

7995,7

110,3

0,4

shu jumladan, turistik xizmatlari

777,5

116,4

-

mexmonxona xizmatlari

7218,2

109,7

0,4

Savdo va umumovqatlanish xizmatlari

456722,4

111,1

25,0

Maishiy xizmatlar

107151,2

111,2

5,9

Ta’lim xizmatlari

44780,3

106,1

2,4

Sog‘liqni saqlash xizmatlari

23109,5

125,3

1,3

Qishloq xo‘jaligi sohasidagi xizmatlar

16926,1

109,6

0,9

Boshqa xizmatlar

321517,9

113,1

17,6

Xizmat ko‘rsatishda eng katta ulush savdo va ovqatlanish (24,3 foizi), transport  (21,2 foiz) va moliyaviy (9,2 foiz) xizmatlarga to‘g‘ri keldi.
Добавить комментарий

Оставить комментарий