Click to listen highlighted text!

Tovarlar va xizmatlar bozori

Tovarlar va xizmatlar bozori

 2015-yil 2-kvartal statistik va tahliliy axborotlar (875 kb) 


2015 yilning yanvar-iyun oylarida chakana tovar aylanmasi 1 280 738,9 mln. so‘mni tashkil etdi va o‘tgan yilning shu davriga nisbatan nisbatan 114,5 foizga oshdi. Xo‘jalik yurituvchi sub’ektlarning mulkchilik shakllari bo‘yicha chakana tovar aylanmasi quyidagicha ifodalanadi:

 

Mln. so‘m

2014 yil 
yanvar-iyuniga nisbatan foiz 
hisobida

Yakunga 
nisbatan foiz 
hisobida

Jami

1280738,9

114,5

100,0

Shu jumladan mulkchilik shakllari bo‘yicha:

 

 

 

Davlat mulki

84,5

112,8

0,01

Nodavlat mulki

1280654,4

114,5

99,99

Savdo korxonalarining chakana savdo aylanmasi hajmi joriy yilning yanvar-iyun oylarida 557 151,6 mln. so‘mni tashkil qilib,  2014 yilning yanvar-iyun oy-lariga nisbatan 18,0 foizga oshgan. 
Dehqon bozorlari va norasmiy sektorning (buyum bozorlari va ixtisoslashti-rilgan bozorlar) tovar aylanmasi 2014 yilning yanvar-iyun oylariga nisbatan 11,9 foizga oshdi va 723 587,3 mln. so‘mga etdi, uning tovar aylanmasi umumiy hajmidagi ulushi 56,5 foizni tashkil qildi.


Joriy yil yanvar-iyun oylarida chakana savdo aylanmasi tarkibi quyidagicha ifodalanadi: 

mln. so‘m

2014 y. 
yanvar-iyuniga nisbatan foiz 
hisobida

Yakunga 
nisbatan foiz 
hisobida

Chakana tovar aylanmasi

1280738,9

114,5

100,0

shu jumladan:

 

 

 

savdo korxonalari

557151,6

118,0

43,5

Dehqon bozorlari va norasmiy sektor(buyum bozorlari va ixtisoslashtirilgan bozorlar)

723587,3

111,9

56,5

Umumiy ovqatlanish sohasining tovar aylanmasi 16 767,1 mln. so‘mga etdi yoki 2014 yilning yanvar-iyun oylariga nisbatan 119,8 foizni tashkil kildi. 
Aholiga ko‘rsatilgan pullik xizmatlar hajmi     526308,7 mln. so‘mni, uning real o‘sishi esa 2014 yil yanvar-iyun oylariga nisbatan 110,4 foizni tashkil qildi.  
Aholiga pullik xizmatlar ko‘rsatishning asosiy qismi rasmiy sektor tomonidan amalga oshirilib (55,7 foiz), bu sektorda xizmatlar hajmi amaldagi narxlarda 293412,2 mln. so‘mni, o‘sish sur’ati esa 107,3 foizni tashkil qildi.
Yakka tartibdagi tadbirkorlar tomonidan ko‘rsatilgan xizmatlar hajmi 232896,5 mln. so‘mni, pullik xizmatlar umumiy hajmidagi ulushi esa 44,3 foizni tashkil etdi. 
Nodavlat sektorida ko‘rsatilgan xizmatlarning ulushi 91,0 foiz bo‘lib 479199,6 mln. so‘mni tashkil qildi yoki o‘tgan yilga nisbatan 104,4 foizga oshdi.
Xo‘jalik yurituvchi sub’ektlarning mulkchilik shakllari bo‘yicha aholiga ko‘rsatgan xizmatlar hajmi quyidagicha ifodalanadi: 

Mln. so‘m

Yakunga 
nisbatan foiz 
hisobida

2014 yil 
yanvar-iyun oylari yakunga nisbatan foiz 
hisobida

Jami

526308,7

100,0

110,4

Davlat mulki

47109,1

9,0

101,9

Nodavlat mulki

479199,6

91,0

110,1

shundan:

 

 

 

fuqarolarning xususiy mulki

239881,5

45,6

114,3

Pullik xizmatlar umumiy hajmida maishiy xizmatlar 9,0 foizni yoki 47533,0 mln. so‘mni tashkil qildi. Ularning real hajmi 2014 yil yanvar-iyuniga nisbatan 115,3 foizga oshdi. Maishiy xizmatlarning 90,0 foizi xususiy tadbir-korlar tomonidan amalga oshirilib, ushbu sektorning xizmatlar hajmi dastlabki baholanganda 42783,2 mln. so‘mni, o‘sish sur’ati esa 115,9 foizni tashkil qildi.
2015 yil yanvar-iyun oylarida iqtisodiy faoliyat turlari bo‘yicha xizma-tlar hajmi 1196,2 mlrd. so‘mni tashkil qildi. 2014  yilning shu davriga nisbatan haqiqiy o‘sish 112,4 foizni tashkil etdi. 
2015 yil yanvar-iyun oylari mobaynida xizmatlar ishlab chiqarish turlari bo‘yicha (haqiqiy baholarda) quyidagicha ifodalanadi: 

Mln. so‘m

2014 yil 
yanvar-iyuniga nisbatan foiz 
hisobida

Yakunga 
nisbatan foiz 
hisobida

Jami xizmatlar

1196233,2

112,4

100,0

shu jumladan asosiy turlari bo‘yicha: 

Aloqa va axborotlashtirish xizmatlari (mobil aloka, "Internet” tarmog‘iga kirishni ta’minlash, televizion kabel aloqa, pochta va elektraloqa xizmatlarini qo‘shgan xolda)

86512,6

129,0

7,2

Kompyuter dasturlash xizmatlari (maslahat berish xizmatlarini qo‘shgan holda)

422,5

113,0

-

Moliyaviy xizmatlar (bank, sug‘urta xizmatlarini, moliyaviy lizingni qo‘shgan holda)

113247,6

125,4

9,5

Transport xizmatlari (logistika xizmatlarini qo‘shgan holda)

236443,9

104,8

19,8

Qurilish xizmatlari (binoni ta’mirlash va muhandislik jixozlarini montaj qilish xizmatlarini qo‘shgan holda)

110040,2

111,0

9,2

Texnologik dastgoxlarni ta’mirlash va texnik xizmat ko‘rsatish xizmatlari

3041,8

105,0

0,3

Qishloq xo‘jalik texnikalarini ta’mirlash va texnik xizmat qo‘rsatish xizmatlari

768,5

124,0

0,1

Turistik xizmatlar (mehmonxona xizmatlarini qo‘shgan holda)

5668,0

110,3

0,5

shu jumladan, turistik xizmatlari

495,1

125,2

-

mexmonxona xizmatlari

5172,9

108,9

0,4

Savdo va umumovqatlanish xizmatlari

295379,1

111,9

24,7

Maishiy xizmatlar

70637,3

111,1

5,9

Ta’lim xizmatlari

30119,2

105,0

2,5

Sog‘liqni saqlash xizmatlari

14767,6

122,6

1,2

Qishloq xo‘jaligi sohasidagi xizmatlar

11250,7

105,0

0,9

Boshqa xizmatlar

217934,2

109,7

18,2Xizmat ko‘rsatishda eng katta ulush savdo va ovqatlanish (24,7 foizi), trans-port  (19,8 foiz) va moliyaviy (9,5 foiz) xizmatlarga to‘g‘ri keldi. 
Добавить комментарий

Оставить комментарий